Pamukkale Üniversitesi Stratejik palnı dış paydaş anketi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9'uncu maddesi ve bu maddeye dayanılarak hazırlanan "Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul veEsaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Üniversitemiz 2019-2023 Dönemi Stratejik Plan hazırlık çalışmalarını yürütmektedir.

Üniversitemizin stratejik planının katılımcı anlayışa uygun bir biçimde hazırlanması, planın uygulanabilirliğinin artması ve istenilen başarı düzeyine ulaşabilmesi için siz değerli paydaşlarımızın görüş ve önerilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla hazırlanan ve https://anket.pau.edu.tr/surveymobile.aspx/dpa adresinden 29.12.2017 tarihine kadar erişime açık olacak olan "Pamukkale Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı Dış Paydaş Anketi" formunun doldurulması için kurum personelinize duyurulması hususunda gereğini arz ve rica ederim.

Pamukkale Üniversitesi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı