2018 YILI 14 MART TIP HAFTASI BASIN AÇIKLAMASI

14.03.2018

 

BASIN AÇIKLAMASI

 

Acil Olarak Karşılanması Gereken 14 Mart Taleplerimiz Şunlardır:

 

  1.       Sağlıkta şiddet yasa tasarısı yasalaşmalı
  2.       Fiili hizmet zammı yasa değişikliği önerisi yasalaşmalı,
  3.       Sağlık çalışanlarının ücretleri ve emeklilik aylıkları insanca yaşamaya izin verecek şekilde düzenlenmelidir.

 

Yıllardır her 14 Mart’ta sağlık çalışanlarının sorunlarını dile getirdik. Haklılığımız kabul edildi ve taleplerimize uygun düzenlemeler yapılacağına ilişkin sözler verildi.  Ancak, bugüne kadar Sağlık Bakanlığı ve hükümet yetkilileri tarafından 14 Mart dönemlerinde verilen sözler tutulmamıştır.

 

Artık 14 Mart’ta artık vaat dinlemek istemiyoruz. Taleplerimiz acil olarak yerine getirilsin istiyoruz.

 

I. Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı Yasalaşsın!

 

Hekimlere ve sağlık emekçilerine yönelik şiddet, sağlık hizmet sunumunun hemen tüm aşamalarında yaygın ve ciddi bir sorun haline gelmiştir. 17 Nisan 2012 tarihinde Gaziantep’de genç bir göğüs cerrahı olan Dr. Ersin Arslan’ın bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülmesinden sonra sağlık çalışanları tüm ülkede sağlıkta şiddete karşı acil önlemler alınması için iş bırakmış,  toplantı ve gösterilerle sorunun yakıcılığını ilgililere ve topluma anlatmaya çalışmıştır. Bu çabaların ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından “Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu” kurulmuştur. Komisyon Raporunda sağlıkta şiddetin önlenmesi için uzun yıllardır önerdiğimiz gibi sağlık personeline yönelik şiddetin ayrı bir suç tipi olarak düzenlenmesi önerisi de yer almıştır.

 

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti artıran unsurlardan birisi de, şiddeti uygulayan kişilerin cezalandırılmayacakları ya da önemsenecek bir yaptırımla karşılaşmayacakları düşüncesidir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete asla hoşgörü gösterilmeyeceği, aksine şiddet suçlarının mutlaka cezalandırılacağı düşüncesinin yerleştirilmesi ve kamu sağlığını bozduğu için de ayrıca cezalandırılacağı düşüncesinin oluşturulması, önleyicilik açısından önemli bir adım olacaktır.

 

Bu nedenle biz hekimler ve sağlık emekçileri olarak Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı yasalaşsın diyoruz.

 

II. Yıpranıyoruz, Hakkımızı İstiyoruz…

 

Sağlık çalışanları açısından, sürekli hastalarla ve hastalıklarla ilgileniyor olmak, bir anlamda onlarla yaşıyor olmak çeşitli sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Hekimlerin çalışma ortamından kaynaklanan radyasyon, ısı, kazalar gibi fiziksel faktörler, anestezik gazlar, antiseptikler gibi kimyasal faktörler, bakteriler, virüsler gibi biyolojik faktörler, ergonomik faktörler, hastalar ve hasta yakınları tarafından yapılan saldırılar gibi doğrudan etki sonucu gelişen sağlık sorunları bulunmaktadır. Ayrıca, nöbet, vardiya, gün içinde çok fazla hasta görülmesi gibi aşırı iş yükü, çalışma süresinin fazlalığı, aşırı fiziksel ve ruhsal yorgunluk, gebelik ve çocuk büyütmede sorunlar, ekibin uyumsuzluğu, eğitim ve araştırma olanaklarında kısıtlılık, mesleğine yabancılaşma gibi çalışma koşulları ve çalışma ortamının etkisi sonucu gelişen psikososyal sorunlarda söz konusudur.

 

Yıllardır çalışma ortamından kaynaklanan sorunlar altında görev yapan hekimler olarak, 2014 yılından bu yana yıpranma payımızı istiyoruz.

 

Bu nedenle biz hekimler ve sağlık emekçileri olarak fiili hizmet zammı yasalaşsın diyoruz.

 

II. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının ücretleri ve emeklilik aylıkları artırılsın...

Mesleki bağımsızlık, insanca yaşayacak çalışma şartları, nitelikli çalışma ihtiyaçlarının dışında düşünülemez. Performansa dayalı ek ödeme sisteminden vazgeçilmelidir. Emekliliğe yansıyacak, güvenceli, görev tanımına, liyakat ve kariyere uygun bir ücretlendirme politikası izlenmelidir.

Hekimler ve sağlık çalışanları, emeklerinin karşılığı olmayan düşük ücretlerle çalışmakta, aldıkları emekli ücretleriyle ay sonunu getirememektedir.

Hekim ve sağlık çalışanı emeklilerinin ücretleri, şu anda aldıklarının iki katından az olmayacak şekilde düzenlenmelidir.

Bu nedenle biz hekimler ve sağlık emekçileri ücretler ve emekli aylıkları artırılsın diyoruz.

 

ARTIK HEKİMLER OLARAK HÜKÜMETTEN VAAT DEĞİL İCRAAT İSTİYORUZ!!!

 

DENİZLİ TABİP ODASI

DENİZLİ AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ

DENİZLİ DİŞ HEKİMLERİ ODASI

DENİZLİ ECZACILAR ODASI

SES DENİZLİ ŞUBESİ